VSEntSubMSDN ALNG SASU OLV NL 2Y AqY2 VSTstProwMSDN AP