VSEntSubMSDN ALNG SASU OLV NL 1Y AqY3 VSTstProwMSDN AP